News:
Main Menu
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยเเพร่
   
ความเป็นมาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์ไทย
ความหมายสหกรณ์
คุณค่าสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
   
Link: หน่วยงานเกี่ยวข้อง

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
 
 
 
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) จากความหมายของคำว่า "อุดมการณ์" ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นถ้อยคำที่แฝงด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
  1. หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ

  2. เป้าหมายที่ต้องการ

  3. วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ประกอบกับความคิดที่ว่า "คำนิยาม" ควรจะต้องมีข้อความที่สั้นกะทัดรัด ประกอบด้วยถ้อยคำที่เป็น สารระสำคัญของเรื่องนั้นฯ (Key Words) เท่านั้น ที่ประชุมฯ จึงได้กำหนดนิยามของคำว่าอุดมการณ์สหกรณ์ ดังนี้ " อุดมการณ์สหกรณ์ " คือ ความเชื่อมั่นร่วมกันที่ว่าวิธีการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมฯ::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information : phranakorncoop@gmail.com or
Webmaster : webmaster@phranakornco-op.com

Copyright 2008-2018 All rights reserved. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0994000167792
1215 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-278-2105, 02-278-4077 Fax: 02-278-1847