News:
Main Menu
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยเเพร่
   
ความเป็นมาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์ไทย
ความหมายสหกรณ์
คุณค่าสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
   
Link: หน่วยงานเกี่ยวข้อง

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
 
 
 
วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Methods) คือ " การร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคมโดยใช้หลักการสหกรณ์ " ทั้งนี้ มีข้อสังเกตที่สำคัญจากที่ประชุม คือ จะต้องตระหนักว่าความสำเร็จของการร่วมมือ กันดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมเช่นว่านั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักปฏิบัติอันเป็นวิธีการจัดการธุรกิจที่ดีประกอบ กับหลักการสหกรณ์ มิใช่อาศัยหลักการสหกรณ์เพียงอย่างเดียว


::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information : phranakorncoop@gmail.com or
Webmaster : webmaster@phranakornco-op.com

Copyright 2008-2018 All rights reserved. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0994000167792
1215 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-278-2105, 02-278-4077 Fax: 02-278-1847