News:
Main Menu
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยเเพร่
   
ความเป็นมาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์ไทย
ความหมายสหกรณ์
คุณค่าสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
   
Link: หน่วยงานเกี่ยวข้อง





คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
 
 
 
คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) คือ "สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการ ช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์ เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์"



::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information : phranakorncoop@gmail.com or
Webmaster : webmaster@phranakornco-op.com

Copyright 2008-2018 All rights reserved. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0994000167792
1215 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-278-2105, 02-278-4077 Fax: 02-278-1847